Prohlášení řemeslníků Cechu – ETICKÝ KODEX

Chci zdůraznit, že naše společenstvo se hlásí nejen k základním normám daným zákonem, ale podřizuje svoji činnost i normám etickým, které v současné době značně postrádáme. Tyto hlubší základy sestávají z dobrovolného respektování stanov cechu, obsahující tyto hlavní zásady profesionálních řemeslníků:

 • kvalitní provedení prací
 • serióznost k zákazníkovi
 • jistota záruky
 • podpora dalšího vzdělávání
 • podpora humanitních zájmů

Tímto se odlišujeme od ostatních firem, které se k těmto zásadám dobrovolně nehlásí, či vůbec nemají zájem provádět řemeslo podle těchto ani žádných jiných norem. Toto krédo nás zavazuje k větší zodpovědnosti, regulérnosti a vyspělosti ve vztahu k zákazníkovi.

Proto pro čest vaši a cechu mějme toto neustále na paměti.

Při této příležitosti bych chtěl připomenout, že nejlacinější není vždy nejlepší. Nechci provádět lobistickou činnost. Prospěch cechu, výhody či nevýhody, ať si zváží každý sám.

Poslání cechu

 • hájit a prosazovat profesní, hospodářské a právní zájmy svých členů v souladu s právním řádem ČR
 • zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů
 • navazovat kontakty se zahraničními partnery a vytvářet podmínky pro přímou spolupráci
 • zajišťovat pro své členy nákup materiálu, výrobků a nářadí za výhodnější ceny
 • spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu učňů v zájmových oborech Cechu
 • zprostředkovávat vzájemné kontakty podnikatelské sféry, v souvislosti s nabídkou a poptávkou výrobků, prací a služeb a to jak na trhu v ČR, tak i v zahraničí
 • pro plnění svých záměrů a zkvalitnění činnosti bude cech vytvářet síť místních regionálních cechů